นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมเปิดสถาบันขงจื่อฯ “ราชภัฏพระนคร”

0
341

เปิดสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันนี้ ที่อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มีพิธีเปิดสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นสาขาที่ 2 ของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยงานพิธีเปิดมี คุณหยางซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณซ่งรั่วหยุน เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คุณชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และ ศ.ต้วนหลิน ประธานสภามหาวิทยาลัยต้าหลี่ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลเป็นสถาบันขงจื่อพิเศษรูปแบบใหม่ภายใต้นโยบาย “One Belt One Road” (OBOR) หรือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โครงการได้รับการสนับสนุนความร่วมมือและงบประมาณจากสำนักงานฮั่นปั้น ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน. สำหรับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ในประเทศไทยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) เป็นประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน และมีมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยร่วมก่อตั้ง โดยมีสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสาขาที่ 1

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ได้กล่าวในพิธีเปิดสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้

“อาตมภาพได้มีแนวคิดริเริ่มในการจัดตั้งสถาบันรูปแบบใหม่เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แพร่หลายมากขึ้น โดยจะรวบรวมสถาบันการศึกษา หน่วยราชการและองค์กรเอกชนที่มีการเรียนการสอนภาษาจีน (ซึ่งไม่รวม 14 สถาบันขงจื่อและ 11 ห้องเรียนขงจื่อเดิม) เข้ามาเป็นเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การอบรมและการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันให้มีมาตรฐานตามที่เจ้าของภาษากำหนด ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (ฮั่นปั้น) ได้เห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยได้มีพิธีมอบป้ายอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ แต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจินเป็นสาขาแรกของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลด้วย

โดยบทบาทหน้าที่ของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลว่านอกจากจะปฏิบัติงานไปตามภารกิจปกติ ได้แก่ การเรียนการสอนภาษาจีน การฝึกอบรมแก่อาจารย์ การจัดสอบ HSK การสนับสนุนข้อมูลด้านการศึกษา และวัฒนธรรมจีน และการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีนแล้ว จะต้องมีภารกิจสำคัญเพิ่มเติมได้แก่ การสนับสนุนนักศึกษาอาชีวศึกษา,การผลิตครูไทยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล การรับสมัครสถาบันการศึกษา หน่วยราชการและองค์กร เอกชนรวมทั้งจากต่างประเทศที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ภาษาและวัฒนธรรมจีนเข้ามาเป็นสาขา (เครือข่าย) ในการส่งเสริมการใช้ภาษาจีนให้เป็นมาตรฐาน”

จากนั่น คุณหยางซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ที่ดีของไทยและจีนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้า โดยความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ประชาชนทั้งสองประเทศทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา โดยประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีนักศึกษาจีนนิยมออกมาศึกษาต่อเป็นอันดับสอง หวังว่าความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายจะช่วยสนับสนุนการศึกษาไทยจีนให้ดีต่อไปในอนาคต”