SET สร้าง University Networking และ มอบ SET e-Learning

0
184

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม SET University Networking และ มอบ SET e-Learning ให้แก่มหาวิทยาลัยกว่า100 แห่งทั่วประเทศ

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบ SET e-Learning นวัตกรรมการเรียนรู้ด้านตลาดทุน ประกอบไปด้วยชุดความรู้ทั้งหมด 6 กลุ่ม รวม 28 หลักสูตร เชื่อมโยงไปยังคลังความรู้ออนไลน์กว่า 1,800 รายการ ครอบคลุมความรู้ด้านวางแผนการเงินการลงทุนและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน แก่มหาวิทยาลัย 101 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดสัมมนาเสริมความรู้เกี่ยวกับฟินเทคในตลาดทุน รวมถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน แก่คณาจารย์เพื่อต่อยอดการเรียนการสอนด้านการเงินการลงทุนแก่เยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพในธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดทุน

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP รองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ SET ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย MOU 21 แห่ง และดำเนินกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายชั้นนำ 96 แห่งทั่วประเทศ ที่มีเจตนาร่วมกันในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ไปยังนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย กิจกรรม SET University Networking โครงการพัฒนาความรู้ด้านตลาดทุนแก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย จัดขึ้นในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านตลาดทุนให้สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่นิสิต นักศึกษาต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีอาจารย์ตอบรับเข้าร่วมกว่า 288 คน โดย ดร.กฤษฎา ได้กล่าวถึง สภาพปัญหาที่กำลังคุกคามการศึกษาในปัจจุบัน รวมถึงความท้าทายของระบบการศึกษาไทยในอนาคต เนื่องจากโลกเปลี่ยนเร็วกว่าการเรียนการสอน บัณฑิตที่เรียนจบตอนนี้มาจากplatform ที่ตลาดงานเริ่มไม่ต้องการ คนรุ่นใหม่เรียนรู้เองค้นคว้าเองมากขึ้น และไม่สนใจวุฒิการศึกษา (Degree) เหมือนสมัยก่อน หลายมหาวิทยาลัยจึงต้องปรับตัวเข้าสู่ Entrepreneurial University ดังนั้น อาจารย์ควรต้องProactive ไม่ต้องรอให้มหาวิทยาลัยมาสั่งการในเรื่องนี้ อาจารย์ควรออกไปเรียนรู้และสรุปการเปลี่ยนแปลงจาก Technological Disruption ที่เกิดขึ้นจากภายนอก และต้องเรียนรู้การพัฒนา Practical Contents ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อาจารย์มีความภูมิใจใน Asset สำคัญของตัวเอง คือการสร้างองค์ความรู้แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆก็ตาม

ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรม SET U-Networking ได้มีประโยชน์อย่างมาก ไม่ใช่แต่เฉพาะอาจารย์ในสาขาการเงินและการลงทุน บัญชี และ เศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ให้แก่อาจารย์สาขาวิชาต่างๆที่อยากพัฒนาองค์ความรู้ ความถนัดเดิมที่มีอยู่ เพื่อนำไปผสมผสานกับเทคโนโลยีทางการเงิน ให้เกิดนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ เพราะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมในตลาดทุน (Financial Innovation) เช่น Blockchain Cryptocurrency ICO การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อความยั่งยืน และการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน รวมถึง มีการอัพเดทหลักสูตร เนื้อหาวิชาที่ต้องนำไปใช้ในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในตลาดทุน นอกจากนี้ SET U-Networking ยังช่วยสร้างเครือข่ายให้กับแวดวงนักวิชาการในสายการเงิน ซึ่งจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งหวังว่า กิจกรรม SET U-Networking และ การมอบSET e-learning นี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนด้านตลาดทุนพร้อมจะก้าวไปสู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป