อาจารย์การเงิน ม.รังสิต คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น สสอท. ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

0
178

 

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานสถาปนาครบรอบ 41 ปี พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ จากองค์กรสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์สาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภท “นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดีมาก” กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
.
ดร.กุลบุตร ได้ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากตนเองเป็นอาจารย์ในสาขาการเงินและการลงทุน ผลงานวิจัยที่สร้างมานั้นจึงมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์จริงต่อการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน โดยเฉพาะในบริบทของประเทศไทย ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีผลงานตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ กว่า 4 ชิ้นงาน ผลงานวิจัยดังกล่าว อาทิเช่น การศึกษาถึงปรากฏการณ์ที่ราคาหุ้นIPO ปิดเทรดวันแรกสูงกว่าราคาจอง ทางภาษาการเงินเรียกว่า IPO Under-pricing พยายามที่จะหาตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน เช่น ขนาดของบริษัท, อายุของบริษัท, ความมีชื่อเสียงของที่ปรึกษาทางการเงิน, สัดส่วนของนักลงทุนประเภทต่างๆ และ ตัวแปรอื่นๆ มาอธิบายว่าทำไม หุ้นIPO ต้องถูกทำให้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง (Under-priced) นอกจากนี้ งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งก็เน้นศึกษาไปที่ วัตถุประสงค์ของการระดมทุนหรือ การนำเอาเงินทุนไปใช้ ซึ่งบริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลการนำเงินไปใช้ ซึ่งจากหนังสือชี้ชวนพบวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ นำเงินไปลงทุนต่อ เพื่อไปขยายธุรกิจ นำเงินระดมทุนไปชำระหนี้ หรือเอาเงินไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ ผลงานวิจัยชิ้นอื่นๆ เช่น การศึกษาผลตอบแทนผิดปกติของตัวหุ้นIPOในระยะยาว ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อนักลงทุนโดยผลที่ได้จะเป็นข้อเสนอแนะว่านักลงทุน ควรที่จะซื้อถือหุ้นยาว ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด หรือว่าควรที่จะลงทุนระยะสั้นในหุ้นกลุ่มใด การศึกษาถึงความน่าจะเป็นในการที่หุ้นIPO จะกลายมาเป็นหุ้นเก็งกำไร และ การศึกษาถึงนโยบายทางการเงิน มาตรการที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลต่อตลาดหุ้นIPO และผลตอบแทนที่ผิดปกติต่อหุ้นอย่างไร

นอกจากรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ สสอท. แล้ว ในอดีต ดร.กุลบุตรยังเคยได้รับรางวัลงานวิจัยยอดเยี่ยม SET Best Paper Award in Capital Market ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Finance Association Annual Conference (ASIAN FA) และ รางวัลวิจัยยอดเยี่ยมจากสมาคม British Accounting and Finance Association (BAFA) อีกด้วย
.
ดร.กุลบุตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของการทำวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิตนั้น ได้มีส่วนช่วยพัฒนาและผลักดันบุคลากรให้เข้าร่วมในหลากหลายเวที ทั้งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อให้นักวิชาการได้เปิดมุมมองและพัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อนำมาต่อยอดปรับใช้ในการเรียนการสอน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ของงานวิจัยนั้นๆ แก่สาธารณชน และ บุคคลภายนอกมากขึ้นอีกด้วย