ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมแห่งชีวิตมนุษย์กับธรรมชาติ

0
8

ร่วมสร้างสรรค์ประชาคมแห่งชีวิตมนุษย์กับธรรมชาติ

: สุนทรพจน์ในที่ประชุมสุดยอดระดับผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 เมษายน ค..2021 ณ กรุงปักกิ่ง

 

ธน.โจ ไบเดนที่เคารพ

และเพื่อนร่วมงานที่เคารพทุกท่าน

เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก  ข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับผู้นำว่าด้วยสภาพภูมิอากาศ ขอบคุณคำเชิญของปธน.โจ ไบเดน  ข้าพเจ้ายินดีถือโอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกันปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับนโยบายรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และร่วมกันศึกษาค้นคว้าวิถีทางที่มนุษย์กับธรรมชาตอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

 

ตั้งแต่มนุษยชาติเข้าสู่ยุคอารยรรมอุตสาหกรรมเป็นต้นมา  พร้อมไปกับการสร้างสรรค์ความมั่งคั่งทางวัตถุอย่างใหญ่หลวง  มนุษย์ได้ขุดใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเร่งด่วน  ซึ่งได้ทำลายความสมดุลของระบบนิเวศ  ความขัดแย้งเชิงลึกระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินับวันโดดเด่นยิ่งขึ้น  หลายปีมานี้  สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  สิ่งมีชีวิตสูญเสียความหลากหลาย  และความเป็นทะเลทรายของโลก  ต่างทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  เหตุการณ์ดินฟ้าอากาศสุดวิสัเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  ซึ่งเป็นการท้าทายอันหนักหน่วงต่อการดำรงอยู่และการพัฒนาของมนุษยชาติ  

 

นอกจากนี้  การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่างๆยิ่งยากลำบาก การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโลกได้เผชิญความยากลำบากอย่างไม่เคยมีมาก่อน  ประชาคมโลกจำเป็นต้องใช้ความมุ่งมั่นและปฏิบัติการอย่างไม่เคยมีมาก่อน  แสดงความรับผิดชอบอย่างกล้าหาญ และร่วมแรงร่วมใจกัน  เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมชีวิตระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

 

ยึดมั่นหลักการที่มนุษย์กับธรรมอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน  จีนมีสุภาษิตว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเกิดขึ้นจากความสมดุลกันระหว่างหยินกับหยาง  และเกื้อกูลกันเพื่อเจริญเติบโตขึ้น” ธรรมชาติเป็นแหล่งกำเนิดสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย  ธรรมชาติเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการดำรงอยู่และการพัฒนาของมนุษย์  รรมชาติได้หล่อเลี้ยงชีวิตให้มนุษย์เจริญเติบโตขึ้น  

 

ด้วยเหตุนี้  มนุษย์ควรถือธรรมชาติเป็นรากเหง้า  เคารพธรรมชาติ  สอดคล้องกับธรรมชาติ  และอนุรักษ์ธรรมชาติ  หากไม่เคารพธรรมชาติ  และฝ่าฝืนกฎธรรมชาติ  ย่อมจะถูกธรรมชาติลงโทษ  เมื่อระบบธรรมชาติถูกทำลาย  การดำรงอยู่และการพัฒนาของมนุษย์ก็เสมือนลำธารที่ปราศจากต้นน้ำ  ต้นไม้ที่ปราศจากราก  เราต้องคุ้มครองธรรมชาติและระบบนิเวศประดุจหวงแหนดวงตาของเรา  และส่งเสริมให้มีโครงสร้างใหม่ที่มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

 

ยึดมั่นหลักการพัฒนาแบบสีเขียว น้ำใสและภูเขาเขียวคือภูเขาเงินภูเขาทอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศคือการอนุรักษ์ผลผลิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศคือการพัฒนาการผลิต นี่คือทฤษฎีอันเรียบง่าย  เราต้องละทิ้งรูปแบบการพัฒนาที่สร้างความเสียหาย หรือแม้กระทั่งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ละทิ้งแนวปฏิบัติที่ไม่มองการณ์ไกล เอาสิ่งแวดล้อมไปแลกกับการพัฒนาเพียงชั่วคราว

 

ต้องให้สอดคล้องกับทิศทางการปฏิวัติแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการปฏิรูปอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัถือโอกาสการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาจากการพัฒนาแบบสีเขียว  และการสร้างนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อน  ผลักดันให้เศรษฐกิจ  พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิตเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและยกระดับ  และส่งเสริมให้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ดีกลายเป็นสิ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมและเศรษฐกิจของโลก

 

ยึดมั่นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ภูเขา ลำน้ำ ป่าไม้ ดินะเลสาบ ทุ่งหญ้า และทะเลทราย  เป็นระบบนิเวศที่แบ่งแยกไม่ได้  สำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ เราไม่สามารถปฏิบัติแบบตรงไหนเจ็บก็รักษาตรงนั้นเท่านั้น   เราต้องดำเนินตามกฎภายในของระบบนิเวศ พิจารณาปัจจัยต่างๆของระบบนิเวศ เพื่อเพิ่มกำลังหมุนเวียนและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

 

ยึดมั่นหลักการที่ถือประชาชนเป็นที่ตั้ง  ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวพันถึงความสุขของประชาชนประเทศต่างๆ เราต้องพิจารณจากความปรารถนาของประชาชนประเทศต่างๆที่ใฝ่หาชีวิตอันดีงามอย่างเต็มที่  เฝ้ารอสิ่งแวดล้อมที่ดี  และมีความรับผิดชอบต่อลูกหลาน  ศึกษาค้นคว้าประสิทธิผลแบบครอบคลุมในการอนุรักษสิ่งแวดล้อม  พัฒนาเศรษฐกิจ  สร้างตำแหน่งการมีงานทำ  และขจัดความยากจน  ในกระวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาให้เป็นแบบสีเขียว  ต้องใช้ความพยายามเพื่อบรรลุความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมของสังคม  เพื่อให้ประชาชนประเทศต่างๆ รู้สึกว่าได้รับผลประโยชน์  มีความสุข และปลอดภัยมากขึ้น

 

ยึดมั่นพหุภาคีนิยม  เราต้องถือกฎหมายระหว่างประเทศเป็นพื้นฐาน  และถือความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมเป็นวัตถุประสงค์  โดยใช้ปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเป็นการชี้นำ  ปกป้องระบบสากลที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลาง  ปฏิบัติตามเป้าหมายและหลักการของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ตลอดจนข้อตกลงปารีส  และพยายามปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2030 อย่างเป็นรูปธรรม

ใช้ปฏิบัติการที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น  สร้างความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงลึก  และยกระดับความร่วมมือ  ในกระบวนการใหม่เพื่อบรรลุการปล่อคาร์บอนเป็นศูนย์ในโลกนั้น  ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  อำนวยประโยชน์แก่กัน  และได้รับชัยชนะร่วมกัน  ต้องร่วมมือกัน  ไม่ใช่ตำหนิติเตียนกัน  ต้องทำอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ใช่เปลี่ยนกลับไปกลับมา   ต้องปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา  ไม่ใช่เอาแต่พูดแล้วไม่ลงมือทำ

 

จีนยินดีต้อนรับสหรัฐฯ กลับคืนสู่กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบพหุภาคี  จีนและสหรัฐเพิ่งประกาศแถลงการณ์ร่วมเพื่อรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ  จีนหวังที่จะร่วมมือกับประชาคมโลกซึ่งรวมถึงสหรัฐฯด้วย  และจะใช้ความพยายามเพื่อผลักดันการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโลก

 

ยึดมั่นหลักการแสดงความรับผิดชอบแบบมีทั้งจุดร่วมและจุดต่าง ให้หลักการดังกล่าวเป็นพื้นฐานของการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศโลก ประเทศกำลังพัฒนาได้เผชิญกับความท้าทายต่างๆ ซึ่งรวมถึงการต้านโควิด-19 การพัฒนาเศรษฐกิจ และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เราต้องให้การรับรองอย่างเต็มที่ต่อคุณูปการของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งพิจารณาถึงความยากลำบากเป็นพิเศษและความกังวลของประเทศกำลังพัฒนาด้วย  

 

ประเทศพัฒนาแล้วควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ และมีปฏิบัติการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาเสริมความสามารถและความมุมานะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้การสนับสนุนด้านเงินทุน เทคโนโลยี  และยกระดับความสามารถ หลีกเลี่ยงการกีดกันทางการค้าสีเขียว อีกทั้งช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาเร่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงสู่รูปแบบการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำ

เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

      แต่ไหนแต่ไรมา อารยธรรมประชาชาติจีนเชิดชูความกลมกลืนระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์และกฏแห่งธรรมชาติ แสวงหาการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ จีนได้บรรจุแนวคิดและการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และรวมเข้าอยู่ในโครงสร้างโดยรวมแห่งสังคมนิยมที่มีอัตลักษณ์ของจีน จีนถือแนวคิดว่าด้วยอารยธรรมระบบนิเวศเป็นแนวคิดชี้นำ ปฏิบัติตามแนวคิดใหม่แห่งการพัฒนา ถือการเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นแบบสีเขียวอย่างทั่วด้านเป็นแนวคิดชี้นำการพัฒนา ถือการพัฒนาพลังงานสีเขียวและคาร์บอนต่ำเป็นกุญแจสำคัญ ยืนหยัดเดินบนหนทางแห่งการพัฒนาที่ถือระบบนิเวศมีความสำคัญลำดับแรก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ

      เมื่อปีที่แล้ว ข้าพเจ้าประกาศอย่างเป็นทางการว่าจีนจะใช้ความพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดก่อนปีค.ศ. 2030 และการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ก่อนปีค.ศ. 2060  นี่ถือเป็นการวางนโยบายสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของจีนบนพื้นฐานที่พิจารณาจากพันธกิจและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติและพิจารณาจากความต้องการแห่งการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะเวลาแห่งการบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่จีนให้คำมั่นสัญญาไว้นั้น จะสั้นกว่าระยะเวลาที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้เป็นอย่างมาก จำต้องการจีนใช้ความพยายามด้วยความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง จีนได้รวมประเด็นรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เข้าอยู่ในโครงสร้างโดยรวมแห่งการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศ กำลังกำหนดแผนการบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุด ดำเนินปฏิบัติการเพื่อบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุดอย่างลุ่มลึกและกว้างขวาง ตลอดจนสนับสนุนท้องที่ แขนงงานและวิสาหกิจสำคัญที่มีความพร้อมนำหน้าบรรลุการปล่อยคาร์บอนในระดับสูงสุด จีนจะควบคุมโครงการถ่านหินและไฟฟ้าอย่างเข้มงวด จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของการบริโภคถ่านหินอย่างเข้มงวดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 และดำเนินการให้ลดน้อยลงอย่างมีขั้นตอนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับที่ 15 นอกจากนี้ จีนได้ตกลงรับรอง พิธีสารมอนทรีออลฉบับแก้ไขเพิ่มเติมคิกาลี จะกวดขันควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มิใช่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งยังจะเริ่มเปิดตลาดซื้อขายคาร์บอนทางออนไลน์ในขอบเขตทั่วประเทศด้วย

       ในฐานะผู้มีส่วนร่วม ผู้สร้างคุณูปการและผู้นำหน้าดำเนินการสร้างสรรค์อารยธรรมระบบนิเวศทั่วโลก จีนยืนหยัดปฏิบัติตามหลักพหุภาคีนิยม ใช้ความพยายามขับเคลื่อนการสร้างสรรค์ระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั่วโลกที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล ร่วมมือและได้ชัยชนะร่วมกัน ฝ่ายจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 15 ในเดือนตุลาคมปีนี้ จีนจะร่วมกับทุกฝ่ายผลักดันการบริหารจัดการด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลกให้ก้าวขึ้นสู่ระดับใหม่  ตลอดจนสนับสนุนให้การประชุมภาคีกรอบสนธิสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติครั้งที่ 26 ประสบผลสำเร็จในทางบวก ฝ่ายจีนยึดมั่นแนวคิด สอนวิธีจับปลาแก่ผู้อื่น จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาให้ยกระดับขีดความสามารถแห่งการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผ่านความร่วมมือใต้-ใต้ ด้วยรูปแบบอันหลากหลายที่มุ่งสร้างผลลัพธ์อย่างจริงจัง

จากดาวเทียมสำรวจสภาพภูมิอากาศระยะไกลในแอฟริกา สู่เขตสาธิตการปล่อยคาร์บอนต่ำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงหลอดไฟประหยัดพลังงานในประเทศเกาะเล็ก ผลลัพธ์แห่งความร่วมมือใต้-ใต้ที่จีนดำเนินการเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น สามารถมองเห็นจับต้องได้และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง ฝ่ายจีนยังจะถือความร่วมมือทางด้านอารยธรรมระบบนิเวศเป็นเนื้อหาสำคัญแห่งการร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  โดยจีนได้เป็นผู้ริเริ่มปฏิบัติการสีเขียวในด้านต่างๆ  ทั้งยังได้ใช้มาตรการประการต่างๆ เช่น การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสีเขียว การคมนาคมสีเขียว ตลอดจนการเงินสีเขียวเป็นต้น นำไปสู่การสร้างความผาสุกแก่ประชาชนประเทศต่างๆ ที่ร่วมสร้าง หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง  

     

เพื่อนร่วมงานทั้งหลาย

หากรวมพลังของทุกคน สิ่งของที่มีน้ำหนักเท่าไรก็สามารถยกขึ้นได้ ความท้าทายมนุษยชาติจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้น เป็นความท้าทายที่กำลังเผชิญในปัจจุบัน มีความหนักหน่วงและจะดำรงอยู่ในระยะยาว แต่ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ขอเพียงแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในทิศทางเดียวกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข ห่วงใยและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มนุษยชาติย่อมจะรับมือความท้าทายจากสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมทั่วโลกได้ด้วยดี ตลอดจนส่งมอบโลกที่ใสสะอาศและสวยงามแก่ชนรุ่นหลังต่อไป

ขอขอบคุณท่านทั้งหลาย

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน-CMG