พิธีเปิดป้าย สถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ

0
15

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
.

กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีเปิดป้าย “สถาบันภาษาจีน และการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมมฺธโช) นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายหู จื้อผิง รองผู้อำนวยการศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
.
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ (Center for Language Education and Cooperation: CLEC) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสถาบันภาษาจีนและการศึกษาอบรมด้านเทคนิคและอาชีวะ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยได้เลือกพื้นที่ในสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาเป็นสำนักงานบริหารงาน