​ศธ.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สร้างไอดอลให้เยาวชน

0
100

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวหลังการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม ทั้งในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งทุกฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเกิดขึ้นจนสำเร็จ ได้มีการขอความร่วมมือจากศึกษาธิการภาค ผู้ตรวจราชการกระทรวง รวมทั้งจะมีการขอความร่วมมือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี ในการยกวาระการศึกษาให้เป็นวาระสำคัญที่สุดของการตรวจราชการ และขอให้มีการติดตามผลเรื่องโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดภาพที่ชัดเจนโดยเร็ว ในส่วนของการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม มีหลายปัจจัยที่จะชี้ให้เห็นถึงความเป็นโรงเรียนคุณธรรม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทิตา ความรับผิดชอบ เรื่องศาสตร์ของพระราชา  ความก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งจากการไปตรวจราชการมาหลายจังหวัดพบว่า เยาวชนมีความตั้งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้สถานศึกษาของตนมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน เป็นโรงเรียนคุณธรรมที่มีความเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้บังคับสถานศึกษาต่างๆ ให้เข้าร่วมโครงการแต่เป็นการขอความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู อาจารย์ อยากให้ท่านเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ยั่งยืน เป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตและเป็นไอดอลทางการศึกษาของเด็กๆ ในทุกระดับ เนื่องจากเมื่อเด็กโตขึ้นก็จะค่อยๆ ห่างจากบ้านและโรงเรียน ดังนั้นช่วงที่อยู่ในโรงเรียน เด็กๆ ควรจะได้รับความปรารถนาดี ความอบอุ่นใจ จากครูบาอาจารย์ โดยจะส่งเสริมให้ใช้ช่วงโฮมรูมหลังเคารพธงชาติ มาจัดระบบระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุด

ขณะนี้มีโรงเรียนคุณธรรมที่มีผลการดำเนินงานชัดเจนอยู่ประมาณ 10,000 แห่ง ซึ่งในการเปิดภาคการศึกษาใหม่เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ คาดว่าน่าครอบคลุมได้ถึง 30,000 แห่ง โดยจะเน้นด้านคุณภาพอย่างเต็มที่ ถึงแม้ว่าจะมีความล่าช้าบ้างแต่ต้องให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุด