โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

0
227

ภาพบรรยากาศการแถลงข่าว “โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน การเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรร สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก 5 ปี โดย สสช. จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 กรกฎาคม 2560

การเก็บข้อมูลจะมี เจ้าหน้าที่ “คุณมาดี” เข้าพบและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรม และขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี และสินทรัพย์ถาวร เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลสถิติที่มีความแม่นยำ ถูกต้อง ทันสมัย จากสำมะโนอุตสาหกรรมในการกำหนดนโยบาย และกำหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าตามกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ทั้งนี้ผมใครขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อรัฐบาลจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการวางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาอุตสาหกรรมได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปอีกด้วย 

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก  http://popcensus.nso.go.th/web/industrial/news.html