บทวิเคราะห์: ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลของจีน

0
1

บทวิเคราะห์: ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลของจีน

การพัฒนาของจีนได้รับการสนับสนุนจากประชาคมโลก ในฐานะประเทศที่รับผิดชอบ จีนไม่ลืมตอบแทนประชาคมโลก โดยอุทิศผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลต่าง ๆ ให้แก่ประชาคมโลกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์สาธารณะ หมายถึง กลไกหรือเวทีความร่วมมือสาธารณะที่มวลชนสามารถแบ่งปันกันได้และมีผลบังคับใช้ต่อบรรดาผู้มีส่วนร่วม โดยรวมถึงระบบการเงินและเงินตราสากลที่มั่นคง การค้าเสรีระหว่างประเทศที่เปิดกว้าง นโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศที่ดี ระบบรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศ และเสรีภาพในการเดินเรือในทะเล เป็นต้น ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลมีลักษณะเชิงทวิภาคี พหุภาคี ส่วนภูมิภาค และทั่วโลก สหประชาชาติ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และความตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ และสัญญาระหว่างประเทศต่าง ๆ ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากล เมื่อพิจารณาจากแขนงงานต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทซึ่งรวมถึง ประเภทสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และระบบ เป็นต้น นอกจากนี้ปฏิบัติการที่มีส่วนเกื้อกูลต่อการบรรเทาความยากจน การรักษาพยาบาล และการศึกษาของโลก รวมทั้งปฏิบัติการที่มีส่วนเกื้อกูลต่อการพัฒนาสังคมและอารยธรรมมนุษย์ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากล

มีเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำจีนชี้ให้เห็นว่า ผลการประชุมสองสภาประจำปีของจีนมีอิทธิพลต่อโลก กล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลของจีน นอกจากนี้ยังมีมิตรชาวต่างชาติระบุว่า ธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย มหกรรมจีน-อาเซียน ฟอรั่มเพื่อความร่วมมือระหว่างจีน-แอฟริกา และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ เป็นต้น ซึ่งมีจีนเป็นผู้ริเริ่มนั้นต่างเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลที่จีนอุทิศแก่โลก

จีนให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนามาโดยตลอด ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ถือเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนและช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา ตั้งแต่มีข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางใน ค.ศ. 2013 เป็นต้นมา จีนปฏิบัติตามหลักการร่วมปรึกษาหารือ ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันผลงาน ทั้งยังชูธงการพัฒนาเพื่อให้ประเทศต่าง ๆ รวมพลังโดยทำให้ประเทศด้อยพัฒนาได้พบเห็นความหวังแห่งการพ้นจากความยากจนและมุ่งสู่ความมั่งคั่ง และทำให้ประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่งซึ่งกำลังเผชิญคอขวดแห่งการพัฒนานั้นได้พบเห็นโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยการรณรงค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ประเทศต่าง ๆ ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน มีระดับการพัฒนาต่างกันสามารถร่วมมือกันและสร้างความหลากหลายของตลาดเพื่ออำนวยประโยชน์แก่กันและได้ชัยชนะร่วมกัน ย้อนไปใน ค.ศ.2016 สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 จัดข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ลงในมติของสมัชชาสหประชาชาติเป็นครั้งแรกและได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จาก 193 ประเทศสมาชิก ค.ศ. 2017 คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติผ่านมติหมายเลข 2344 ให้ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคผ่านข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เร่งให้ฝ่ายต่าง ๆ สร้างความปลอดภัยเพื่อการสร้างสรรค์ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ให้กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายเพื่อการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ทั้งยังผลักดันความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จากสถิติพบว่า จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนได้ลงนามเอกสารความร่วมมือเกี่ยวกับข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางคิดเป็นจำนวน 206 ฉบับ กับ 141 ประเทศ และ 32 องค์กรระหว่างประเทศ กล่าวได้ว่า ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลที่สำคัญของจีนเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความไพบูลย์ของโลก

หลังโควิด-19 แพร่ระบาดในโลก เพื่อรณรงค์ให้แบ่งปันและใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างยุติธรรม นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวเน้นตามเวทีสากลต่าง ๆ ว่า วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่จีนผลิตจะเป็นผลิตภัณฑ์สาธารณะทางสากล เพื่อให้ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาสามารถเข้าถึงและมีกำลังซื้อ ทั้งยังให้ทุกประเทศและทุกกลุ่มชนชั้นต่างสามารถซื้อได้และมีโอกาสได้รับการฉีดวัคซีน เมื่อเผชิญความต้องการขนาดมหึมา จีนไม่เพียงแต่ให้ความช่วยเหลือวัคซีนสำเร็จรูปเท่านั้น หากยังช่วยให้ประเทศจำนวนหนึ่งผลิตวัคซีนเองในท้องถิ่น เพื่อให้อุปทานด้านวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นและมีต้นทุนต่ำลง ซึ่งเป็นผลดีต่อการให้ประเทศต่าง ๆ สามารถได้รับวัคซีนอย่างรวดเร็ว เพื่อให้อัตราผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและลดอัตราผู้ติดเชื้อให้ต่ำลง สถิติจากสำนักงานการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งชาติจีนพบว่า จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา จีนได้สนองวัคซีนป้องกันโควิด -19 จำนวน 1,800 ล้านโดสให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จีนเป็นประเทศที่อำนวยวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนมากที่สุดในโลก นอกจากนี้จีนยังเป็นประเทศแรกในโลกที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ฟื้นการทำงานและการผลิต ตลอดจนทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจากลบเป็นบวกอีกด้วย

ด้านการสนับสนุนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจโลกและปกป้องระบบการค้าพหุภาคี จีนได้รังสรรค์ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลที่สำคัญ 2 รายการ ได้แก่ มหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติ และมหกรรมการค้าภาคบริการระหว่างประเทศ

มหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติเป็นงานระดับชาติที่ชูธงการนำเข้างานแรกของโลก ผสมผสานการสั่งซื้อระหว่างประเทศ การส่งเสริมการลงทุน การแลกเปลี่ยนทางมนุษยศาสตร์ และความร่วมมือที่เปิดกว้างให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมุ่งให้บรรดานักธุรกิจที่ร่วมงานกลายเป็นนักลงทุน ให้สิ่งของที่จัดแสดงในมหกรรมกลายเป็นสินค้า และให้ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากท้องที่ต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าถึงมือของประชาชนจีน นอกจากนี้มหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจีนยังช่วยให้บรรดาธุรกิจต่างชาติสัมผัสมนเสน่ห์แห่งตลาดจีน ทั้งยังเห็นว่า ตลาดจีนมีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกขนาดไหนเพียงใด

ส่วนมหกรรมการค้าภาคบริการระหว่างประเทศของจีนเป็นงานการค้าภาคบริการเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่ครอบคลุมแขนงงานการค้าภาคบริการจำนวน 12 แขนง โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การการค้าโลก การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เป็นต้น การชำระเงินข้ามชาติ อุปโภคบริโภคในต่างประเทศ การดำรงอยู่ทางพาณิชย์ การเคลื่อนย้ายของบุคคลธรรมดา เป็นการค้าภาคบริการขั้นพื้นฐาน 4 ประการ ซึ่งเกี่ยวพันถึงการหมุนเวียนข้ามชาติด้านเงินทุน สิ่งของ บุคลากร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร จึงต้องการความร่วมมืออย่างเต็มที่ระหว่างสำนักงานศุลกากรของประเทศต่าง ๆ ยิ่งต้องการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในโลกเพิ่มพูนความไว้วางใจต่อกัน ขจัดการกีดกันทางการค้า เร่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารข้ามชาติ กำหนดกฎเกณฑ์ใหม่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ ตลอดจนผลักดันการพัฒนาข้อมูลข่าวสารข้ามชาติ และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติ

จีนพัฒนาด้วยดีย่อมจะปันผลแก่โลกมากขึ้นและจะอุทิศผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลของจีนดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาจีน แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเปิดกว้าง ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์สาธารณะสากลของจีนยังมีส่วนเกื้อกูลต่อสันติภาพและการพัฒนา เสถียรภาพ ตลอดจนความปลอดภัยของโลกด้วย

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)

ภาพจาก ซินหัว